Ajuntament d'Artana

Informació tributària i recaptació 2013

Els períodes de cobrament per a l'exercici de 2013, seran els següents:

1r.- Del 15 de març al 15 de maig: Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

2n.- Del 5 de maig  Al 5 de juliol: Primer 50% de l'Impost sobre Béns Immobles Urbana.

3r.- Del 5 de juliol al 5 de setembre: segon 50% de l'Impost sobre Béns Immobles d'Urbana, IBI rústica, Taxes Consorci Valoració Z III i VIII, IAE, Taxes (subministrament d'aigua potable, fem, clavegueram, Guals).

 

Portal desenrotllat amb Drupal